Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczona rzecz ma wady, Klient może:

a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub

b)    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 1. W przypadku, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Sprzedawcy nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 2. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta  lub Przedsiębiorcę Indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta  lub Przedsiębiorcę Indywidualnego inny sposób zaspokojenia.

 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 4. Klient, jeżeli rzecz Sprzedana ma wadę, może żądać:

a)    wymiany rzeczy na wolną od wad,

b)    usunięcia wady.

 1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż Przedsiębiorca Indywidualny, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 4. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on dodatkowo żądać naprawienia szkody jaką poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, kosztów dostarczenia, przechowania, ubezpieczenia rzeczy). Uprawnienia wskazane w zdaniu pierwszym przysługują również w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady przez Sprzedawcę.

 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona rzecz ma wady, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy na adres: ul. Szarych Szeregów 3/12, 41-106 Siemianowice Śląskie (z dopiskiem „Reklamacja”). Jeżeli dostarczenie rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione ze względu na jej rodzaj, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Klient może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 6. Wraz z rzeczą Klient powinien wskazać Sprzedawcy:

a)    dane pozwalające zidentyfikować transakcję, w tym imię i nazwisko Klienta, numer identyfikujący transakcję, datę złożenia zamówienia itp.

b)    przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

c)     dane umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji (adres do korespondencji, adres e-mail).

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia i dalszym postępowaniu.

 2. Koszty wymiany i naprawy ponosi Sprzedawca.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 4. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 6. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca niebędący Przedsiębiorcą Indywidualnym, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

 9. W terminie określonym w ust. 20 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 10. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień  z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi  z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 11. Postanowienia ust. 21 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 12. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania powodu. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym posiadanie ostatniej części zamówienia lub ostatniej partii produktów zostanie przeniesione na Konsumenta, Przedsiębiorcę Indywidualnego lub też na osobę trzecią przez nich wskazaną, z wyjątkiem podmiotu realizującego dostarczenie produktu Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres e-mail: bok@all4pets.com.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

 3. Obok ustawowego prawa zwrotu Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny ma także prawo do zwrotu produktów w terminie 45 dni, jeżeli nie spełniają one oczekiwań, przy czym do prawa zwrotu mają zastosowanie te same wyłączenia, które obowiązują w przypadku odstąpienia od umowy.

 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny, chyba, że wyraźnie zgodził się o na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

 6. Koszty związane z odesłaniem rzeczy leżą po stronie kupującego, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827).

 7. Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

f)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

g)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.