POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO all4pets.com.pl

 

§1

 

1.      Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego all4pets.com.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego (w tym Klientów w rozumieniu Regulaminu Sklepu) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych.

 

2.      Użytkownikiem w rozumieniu zapisów Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, przeglądająca stronę internetową www.all4pets.com.pl na której znajduje się Sklep Internetowy.

 

3.      Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

 

4.      Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego (dalej: Regulamin), a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

 

5.      Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Klientów Beata Kloc prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Max Animal Kloc Beata z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106), przy ulicy Szarych Szeregów 3/12, posiadająca nr NIP 643 155 22 79, REGON 241977320 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. Adres e-mail: bok@all4pets.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 507199-275 (dalej: Sprzedawca).

 

6.      Sprzedawca ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników i Klientów do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

 

7.      Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa, nie będą automatycznie przetwarzane (profilowane) oraz nie będą przekazywane poza obszar UE, EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

8.      Uzyskane przez Sprzedawcę dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

9.      Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 

a)      przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

 

b)     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 

c)      adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 

d)     prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 

e)      przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 

f)       przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

 

10.   Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 

11.   Sprzedawca dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

 

12.   Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Sprzedawcy swoje dane zapewnia się dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

 

a)      dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Sprzedawca przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 

b)     sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Sprzedawcę są nieprawidłowe lub niekompletne,

 

c)      żądania od Sprzedawcy usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania,

 

d)     przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Sprzedawcy danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

 

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

 

f)       wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

 

g)      cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

13.   Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z RODO. W takim przypadku celem działań Sprzedawcy są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres: bok@all4pets.com.pl.

 

14.   Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

 

§2

 

1.      Użytkownik może przeglądać witrynę na której znajduje się Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 – 16 poniżej.

 

2.      Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych umożliwiających Sprzedawcy realizację zamówienia. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

 

3.      Sprzedawca zbiera następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców celem wystawienia faktury), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy, ewentualne dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.

 

4.      Sprzedawca zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, umów sprzedaży oraz w innych – prawnie dozwolonych – celach, o których mowa w Regulaminie.

 

5.      Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

 

6.      Pliki cookies są to pliki tekstowe, wysyłane przez witrynę na której znajduje się Sklep Internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

 

7.      Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: a) podnoszenie jakości usługi, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, c) tworzenie statystyk oglądalności, d) śledzenie preferencji Użytkownika, e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.

 

8.      Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

 

9.      Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

 

10.   Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

 

11.   Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie.

 

12.   Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Sprzedawcy, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

13.   Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

14.   Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

15.   Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie powodować automatyczne zamieszczanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

 

16.   Powyższe informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu Internetowego.

 

§3

 

1.      Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

2.      Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

 

3.      Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego.